portfolio site templates
Taff Chem Co Kragujevac

Taff SuperSgrasso

Odmašćivač

Taff SuperSgrasso rastvor je koncentrovano alkalno sredstvo za odmašćivanje zasnovano na sinergističkom delovanju neorganskih soli i organskih helatora u prisustvu jedinstvene kombinacije alkohola, hidrotropa, nejonskih i anjonskih surfaktanata koja mu daje penetrirajuću snagu za rastvaranje masnoće, biljnih i mineralnih ulja, voska i raznih čvrstih nečistoća u temperaturnom intervalu od +10 do +100°C.

Područje primene:
Čišćenje i pranje rezervoara za goriva, ulja, naftu i naftne derivate, cisterni, čišćenje i pranje podova industrijskih hala i servisnih radionica, u prehrambenoj industriji, u fabrikama ulja, kod prerade mleka, mesa, ribe, voća, povrća i sl., u domaćinstvu, čišćenje roštilja, rerni, friteza, delova peći, zidova i podova u hemijskoj i drugim industrijama. Prilikom čišćenja rerni potrebno je zagrejati ih na oko 60°C zajedno sa sredstvom za odmašćivanje. Nije primenjiv za aluminijum.

Način upotrebe:
Taff SuperSgrasso rastvor raspršiti ili utrljati na zaprljanu površinu i sačekati određeno vreme dok rastvor ne dovrši proces odmašćivanja. Nakon toga, tretirane površine se dobro isperu vodom. Za eliminisanje otpornih tvrdokornih naslaga, gde je to moguće, predmeti se mogu potopiti u rastvor Taff SuperSgrasso-a i ostaviti da stoje nekoliko sati posle čega se dobro isperu vodom.

Sastav:
Kalijum-hidroksid <1%, kalijum-karbonat <10%, etanol <10%, natrijumova so EDTA <10%, natrijum-glukonat <5%, hidrotrop <10%, izotridecil alkohol poliglikol etar <5%, natrijum lauril etar sulfat <5%.

Upozorenje:
Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. Dovodi do teškog oštećenja oka.

O P A S N O S T
Čuvati van domašaja dece. Ne udisati paru. Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. Nositi zaštitne rukavice/zaštitne naočare. AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje. Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. AKO DOSPE NA KOŽU: Hitno ukloniti/skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom/istuširati se. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

Postupak sa ostacima biocidnog proizvoda i ambalažom:
Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima. 

Sadrži: Etanol.
Ne sadrži: Etanolamine, glikol etre, naftne ugljovodonike i ostale toksične rastvarače.

Taff Power Cleaner

100% uklanja kamenac

Sastav:
Urea-hidrohlorid/urea < 15 %; organski helator < 15%; nejonski tenzidi < 5%.

Namena:
Koristi se za uklanjanje vodenog kamenca, sapunskih ili deterdžentskih ostataka, kao i oksidacionih naslaga sa porcelana, keramike, stakla, plastike, nerđajućeg čelika, aluminijuma, bakra i hroma, a da pritom ne stvara oštećenja na zaštitnom sloju površina na koje se nanosi. Primenjuje se na keramičkim pločicama, slavinama, sudoperama, kadama, wc šoljama, tuš kabinama i sl. Nije namenjen za upotrebu na prirodnom kamenu, granitu, mermeru, pocinkovanim površinama, gumi, tekstilu i tepisima.

Način korišćenja:
Pre upotrebe testirati na skrivenom mestu da bi proverili da li odgovara datoj površini. Okrenuti raspršivač u položaj SPRAY ili STREAM. Držati bocu uspravno i raspršiti sa rastojanja od 10-20 cm na površinu koja se čisti, ostaviti da deluje od nekoliko sekundi do najviše 5 minuta za veoma zaprljane površine i obrisati sunđerom ili krpom. Nakon toga, isprati tretiranu površinu vodom. Posle ispiranja, metalne površine osušiti. Na kraju isprati vodom sunđer ili krpu. Ako je stepen kontaminacije visok, ponoviti postupak nekoliko puta i svaki put trljanjem uklanjati naslage koristeći hrapavu stranu sunđera ili četku. Ne koristiti metalne četke.

O P A S N O S T
Izaziva oštećenje kože i oka. Oprati ruke detaljno nakon korišćenja. Nositi zaštitne
rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice. Ako je potreban medicinski savet, sa  sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda (pH = 0,5-1,5). Čuvati van domašaja dece. AKO SE PROGUTA: Isprati usta vodom i ne izazivati povraćanje. AKO DOSPE NA KOŽU: Hitno ukloniti/skinuti svu kontaminiranu odeću i isprati kožu vodom. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko postoje. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru.

Skladištiti pod ključem.

Postupak sa ostacima biocidnog proizvoda i ambalažom:
Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima. 

Vibasept Assepsol

Sredstvo za dezinfekciju
sa mirisom limuna

Vibasept Assepsol je gotov radni rastvor za dezinfekciju sa delovanjem na gram pozitivne i gram negativne bakterije, gljivice i na pojedine tipove virusa, kao na primer na viruse influence, herpes
simpleksa i virusa koji izaziva new castle bolest živine. Vibasept Assepsol je katjonski dezinficijens pa stoga nije kompatibilan sa sapunima i deterdžentima koji sadrže anjonske tenzide.

Napomena: 
Vibasept Assepsol je namenjen za dezinfekciju podova i površina u domaćinstvima, bolnicama i domovima zdravlja, predškolskim i školskim ustanovama, ugostiteljstvu, hotelijerstvu, unutrašnjosti javnog prevoza, frizerskim i salonima za negu lepote, teretanama itd.

Sastav:
Aktivna supstanca ADBAC/BKC (C12-C-16) CAS: 68424-85-1 u koncentraciji 0,2%, nejonski surfaktanti <5%, amfoterni surfaktanti <5% miris (alergeni: D-limonen, citral, linalool).

Način korišćenja:
Vibasept Assepsol je gotov rastvor i upotrebljava se pranjem i raspršivanjem. Ukoliko se tretirane površine ne ispiraju vodom, na njima se formira zaštitni film pa rastvor ima i rezidualno dejstvo. Površine, predmete, pribor i opremu koja dolazi u kontakt sa hranom treba posle dezinfekcije isprati vodom.

Postupak sa ostacima biocidnog proizvoda i ambalažom:
Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima.

O P A S N O S T 
H319 - dovodi do jake iritacije oka. H412 - štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Prevencija: P261 - izbegavati udisanje pare. P273 - izbegavati ispuštanje/oslobadjanje u životnu sredinu. P280 - nositi zaštitne naočare.

Reagovanje: P305+P351+P338 - AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom
nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko postoje i ukoliko je to
moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P337+P313 - Ako iritacija oka ne
prolazi: potražiti medicinski savet/mišljenje.

Analize izvršili:
Vojno medicinska akademija Beograd, Institut za javno zdravlje Kragujevac,
Institut za javno zdravlje Beograd.

Br. Rešenja za stavljanje u promet: 532-01-3014/2016-19

Vibapur B

Stop Buđ

Namena:
Služi za preventivnu zaštitu i uklanjanje buđi, mahovine, lišajeva i algi sa zidova, podova, plafona, prozora i vrata, drvenih površina, plastike, keramičkih pločica, lavaboa, tuš kabina, kada, bazena, prirodnog i veštačkog kamena, betona, stakla, cigle, crepa i drugih površina u domaćinstvima, javnim i industrijskim objektima.

Način korišćenja:
Naprskati vlažna ili suva kontaminirana mesta sa udaljenosti od 10-15 cm, ostaviti da se osuši i po potrebi prebrisati. U slučaju visokog stepena kontaminacije, postupak ponoviti. Tretiranje zidova Vibapurom B najbolje je sprovesti pre eventualnog renoviranja ili farbanja kako bi se obezbedio dugotrajni efekat dezinfekcionog tretmana na oštećeni deo zida. Mahovine, lišajeve i alge treba pre tretmana Vibapurom B mehanički odstraniti u meri koliko je to moguće.

Potrošnja:
Oko 5 m2 sa 500 ml Vibapura B za betonske i druge porozne površine, odnosno oko 10 m2 sa 500 ml za neporozne površine.

Sastav:
ADBAC/BKC (C12-C-16) CAS: 68424-85-1, nejonski surfaktanti < 5% amfoterni surfaktanti < 5 %. 

O P A S N O S T
Izaziva iritaciju kože. Dovodi do teškog oštećenja oka. Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim
posledicama. EUH208: "Sadrži D-limonen, citral, linalool. Može da izazove alergijsku reakciju." Čuvati van domašaja dece. Izbegavati udisanje pare. Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu. Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice. AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. AKO DOĐE DO IRITACIJE KOŽE ILI OSIPA: Potražiti medicinski savet/mišljenje. AKO SE PROGUTA: Pozvati centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru.

Postupak sa ostacima biocidnog proizvoda i ambalažom:
Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima.

Analize izvršili:
Vojno medicinska akademija Beograd, Institut za javno zdravlje Kragujevac,
Institut za javno zdravlje Beograd.

Br. Rešenja za stavljanje u promet: 532-01-3014/2016-19 

Vibapur 3u1

Dezinfikuje, čisti i dezodoriše prostor

Tečno sredstvo za dezinfekciju, čišćenje i dezodoraciju podova, zidova, prozora, radnih površina od metala, keramika, betona i plastičnih materijala (polyester, vinil, fiberglas ...) i površina koje dolaze u kontakt sa hranom u bolnicama, veterinarskim ordinacijama, ugostiteljskim objektima, domaćinstvu itd. Takođe se koristi za dezinfekciju nečistog rublja, posteljina, zavesa i drugih tekstilnih predmeta. 

Sastav:
Aktivna supstanca ADBAC/BKC (C12-C-16) CAS:68424-85-1 u kon-centraciji 2%, cocoamido propyl betain CAS:61789-40-0, etoksilovani ma-sni alkohol CAS: 120944-68-5, nejonski surfaktanti < 5%, miris (alergeni: D-limonen, citral, linalool).

Način primene:
Vibapur se primenjuje razblažen sa vodom prema odgovarajućoj nameni u sledećim odnosima: Preporučena doza biocidnog proizvoda VIBAPUR: 1dl/m2. Nakon tretiranja površine koje dolaze u kontakt sa hranom temeljno isprati vodom.

O P A S N O S T
Izaziva iritaciju kože. Dovodi do teškog oštećenja oka. Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. EUH208: "Sadrži D-limonen, citral, linalool. Može da izazove alergijsku reakciju." Čuvati van domašaja dece. Izbegavati udisanje pare. Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu. Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice. AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. AKO DOĐE DO IRITACIJE KOŽE ILI OSIPA: Potražiti medicinski savet/mišljenje. AKO SE PROGUTA: Pozvati centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru.

Analize izvršili:
Vojno medicinska akademija Beograd, Institut za javno zdravlje Kragujevac,
Institut za javno zdravlje Beograd.

Atestirano od:
Gradskoi zavod za zaštitu zdravlja u Beogradu br. 08-84 od 30.01.2003. godine

Br. Rešenja za stavljanje u promet: 532-01-3014/2016-1 

Pena Treigger raspršivači

Treigger raspršivači

Taff Chem Co Kragujevac
Adresa

Chem Co
27. marta 19
34000 Kragujevac                     
Republika Srbija

Kontakt

e-mail: chemcovinahem@gmail.com
Tel: +381 (0) 63 470 165

Linkovi